Navigace

Obsah

Provozní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín

Řád školní družiny – změny ve směrnici č.3

Vypracoval:

Mgr. Michaela Veselá

Schválil:

Mgr. Michaela Veselá

Pedagogická rada projednala dne:

 

Schváleno Školskou radou dne:

 

Účinnost ode dne:

1.9.2020

Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dokladů, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Řád školní družiny je vydán na základě ustanovení § 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění.

1/ Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickým pracovníkem školní družiny.

1.1 Práva žáků

Žáci mají právo:

 • na vzdělání podle platných školních vzdělávacích dokumentů, respektive vzdělávacího programu školní družiny
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školní družiny
 • vyjadřovat se k náplni činností ve školní družině, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
 • na svobodu ve výběru kamarádů,
 • na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny,
 • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku,
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,
 • jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod., požádat o pomoc či radu pedagogického pracovníka školní družiny

1.2 Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školní družiny
 • dodržovat školní a vnitřní řád školní družiny a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogického pracovníka školní družiny vydané v souladu s právními předpisy a řádem školní družiny
 • vyjadřuje-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem,
 • nepoškozovat majetek školní družiny  a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit

1.3 Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o činnosti školní družiny
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • požádat o uvolnění žáka ze školní družiny podle pravidel tohoto řádu.

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování  žáka ve školní družině,
 • dokládat důvody nepřítomnosti  žáka ve školní družině s podmínkami stanovenými  řádem školní družiny

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými zaměstnanci  školy

Pedagogický zaměstnanec školní družiny vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu školní družiny, řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních opatření.

Zaměstnanci školní družiny bude žáky chránit před  všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím,  využíváním. Bude dbát, aby nepřicházeli do styku s  materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebude se  vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Bude žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich  pověst. Zjistí-li, že žák je týrán, krutě trestán  nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi  orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost bude  věnována ochraně před návykovými látkami.

Vyzve-li ředitel školy nebo pedagogický zaměstnanec školní družiny zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se chování žáka ve školní družině, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

Žák zdraví ve školní družině a  akcích školní družiny zaměstnance školní družiny  pozdravem „Dobrý den“ a „Na shledanou „. Zaměstnanec školní družiny žákovi na pozdrav odpoví.

2/ Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Přihlašování a odhlašování

 1. Vychovatelka ve školní družině   zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 2. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 3.  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a   způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
 4.  Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od   docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,   než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto   skutečnost  písemně.
 5. Předem známou nepřítomnost žáka v družině   zákonný zástupce oznámí písemně.
 6. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod   jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

2.2 Úhrada

Za pobyt dětí ve ŠD není po dohodě se zřizovatelem – Obec Semanín , vybírán poplatek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů .

2.3  Organizace činnosti

 1. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 28 žáků.
 2. Provozní doba ŠD: ranní ŠD od 6:45 do 7:30 hodin, odpolední ŠD od 11:10 do 16:00 hodin.
 3. Z ranní ŠD žáci přecházejí samostatně do svých tříd, žáky 1. třídy převádí vychovatelka. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelky, která vyučovala poslední hodinu.
 4.  Samostatně na oběd chodí žáci 2. - 5. tříd ve dnech, kdy mají pět a více vyuč. hodin. Do zájmových aktivit v budově školy chodí žáci bez doprovodu vychovatelky.
 5. Ze ŠD mohou žáci odcházet do 13  hodin, dále od 15:30 do 16 hodin. V době od 13:00 do 15:30 hodin nelze děti vyzvedávat. Rodiče žáků, kteří požadují vyzvedávání rodinným příslušníkem, musí oznámit vychovatelce telefonní číslo, na které lze zavolat v případě, že si žáka nikdo nevyzvedne a toto číslo při změně aktualizovat. Pokud dítě zůstane ve ŠD po 16. hodině, vychovatelka kontaktuje rodiče a vyčká jejich příchodu. V případě nevyzvednutí dítěte do 16.30 hod ani po telefonickém upozornění (nebo pokud se nepodaří s rodiči telefonicky spojit)  vychovatelka kontaktuje sociální odbor MÚ Česká Třebová  nebo Policii ČR a žáka jim předá. Na hlavních vchodových  dveřích školy zanechá zprávu kde žák je. Jestli-že se nevyzvednutí žáka opakuje, je na tuto skutečnost upozorněn sociální odbor MÚ Česká Třebová.
 6. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh  činnosti.
 7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových  činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 8. Vypracování domácích úkolů je možné zařadit do denního programu ŠD pouze se souhlasem rodičů.
 9. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení   do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků   zařazených do družiny  stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 10. Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.  

2.4  Chování žáků

 1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.   Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
 4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování   napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace   sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   ředitele z družiny vyloučen.  

2.5  Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

a) zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné  docházce

b) přehled výchovně vzdělávací práce

c) docházkový sešit

3/ Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině.

Žáci jsou neustále pod dozorem pedagogické pracovnice školní družiny. Na začátku školního roku jsou seznámení s vnitřním řádem školní družiny a s pravidly bezpečného chování ve školní družině. V průběhu školního roku jsou podle potřeby seznamování s bezpečností při různých akcích družiny.

Pobyt školní družiny v sále Obecního úřadu v Semaníně se řídí jeho řádem.

Žáci se vedou k tomu, aby upozorňovali na nevhodné chování svých spolužáků. Pokud se stane úraz, tak žák, který byl svědkem tohoto úrazu neprodleně tuto skutečnost nahlásí paní vychovatelce, nebo jiné dospělé osobě, která je v jeho blízkosti.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§30 odst.1 písm. c) školského zákona )

 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
 • Obuv a oblečení žáků musí odpovídat zásadám bezpečnosti
 • V září, hned první den provozu p. vychovatelka prokazatelně seznámí žáky s vnitřním řádem ŠD,
 • (zápis v Přehledu výchovně vzdělávací práce).
 • Před konáním akce ŠD seznámí p. vychovatelka žáky se zásadami bezpečného chování a upozorní na možná rizika, včetně následných opatření.
 • Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.
 • Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
 • Žák nenosí do ŠD předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.
 • Zákonní zástupci a další návštěvníci do herny a učebny ŠD nevstupují. Komunikace s p. vychovatelkou probíhá v šatně.  Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v  rámci třídních schůzek a konzultací.
 • Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít „kruh důvěry „pro svá sdělení související s problémy vztahů mezi vrstevníky, vztahů k p. učitelkám, k problémům šikany, násilí, ničení vybavení ŠD …..
 • Informace slouží pro další práci nejen školního metodika prevence, ale i ostatním vyučujících, (práce s třídním kolektivem).
 • Další podmínky jsou uvedeny v Školním řádu, pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se jím řídí ve svém chování, povinnostech a právech .

 4/ Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  a podmínky zacházení s majetkem  ŠD

 • Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
 • Bez vědomí vychovatelky žák neopouští ŠD.
 • Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
 • Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelky ŠD.
 • Osobní věci má každý žák podepsány. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.
 • K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.  /viz. Školní řád/
 • Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
 • Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen.