Navigace

Obsah

Vnitřní řád školní jídelny

1. 9. 2017

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín

Vypracovala: Mgr. Marta Lederová

Účinnost: 1.9.2017

1. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. a vyhláškou MZČR č.137/2007 Sb., v platném znění a vyhláškou ze dne 23.prosince 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

2. Práva a povinnosti žáků – strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně a pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Žák – strávník má právo

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu

Žák – strávník má povinnost

 • dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
 • chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga a kuchařky
 • umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně časného odchodu z jídelny
 • odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
 • zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po výdejně ani v okolí školy

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky – strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy

 • Dohled ve školní jídelně vydává žákům – strávníkům a zákonným zástupcům žáků takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu ŠJ, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření.
 • Ve školní jídelně se strávník chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje pokyny dohlížejícího pracovníka, vedoucí školní jídelny a kuchařky.
3. Provoz školní jídelny
 • Do školní jídelny mají povolen vstup pouze platící žáci – strávníci. Pokrmy se vydávají v době od 11:15 do 13:00 hodin a jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.
 • Není povoleno vstupovat do jídelny mimo tyto časy.
 • Obědy se připravují v budově Mateřské školy Pramínek, Semanín, kde je školní kuchyně.
 • Jsou převáženy v termosech do budovy Základní školy Semanín, zde jsou vloženy do ohřívacího pultu a vydány žákům – strávníkům.

Stravné

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce. Stravné se platí v hotovosti vždy jednorázově na celý měsíc nebo hotovostne a to trvalím příkazem na číslo účtu 115-8413580257/0100. Peníze jsou vybírány poslední dva pracovní dny v měsíci v MŠ a poslední pracovní den v měsíci v ZŠ. Peníze vybírá vedoucí stravování p. Machové ( nebo jiný, ředitelkou určený pracovník). Jídelna nemůže stravovat dítě bezplatně. Nevyzvednuté obědy propadají.

V mateřské školce vybíráme ráno od 6.30 hod. do 7.45 hod., dopoledne a odpoledne do 13.15.hod. do 14.45 hod.

Finanční normativ pro školní rok 2016/2017
 

MŠ 3 – 6 let    MŠ 7let ( odložená docházka)
celkem  32,- Kč celkem 39,- Kč
přesnídávka 7,50- Kč  přesnídávka 9,- Kč
svačina  7,50- Kč  svačina  9,- Kč
oběd 16,- Kč  oběd 20,- Kč
pitný režim 1,- Kč pitný režim 1,- Kč

                                 

Výdej obědů

Výdej obědů v ZŠ od 11.20 hod. do 12.30 hod.

Do jídlonosičů vydáváme před začátkem stavování žáků v 11.15 hod.

Zákaz výdejů do skleněných nádob! Za jídlo donesené domů už neručíme.

V MŠ přesnídávka od 8.30 hod., oběd od 11.00 hod. do 12.00 hod., svačina od 13.45 hod..

V MŠ od 10:45 hod do 11.00

hod. výdej obědů do jídlonosičů.

Jídlonosiče se mohou dávat do školní jídelny během dopoledne. Zákaz výdejů do skleněných nádob.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů v pracovní dny do 13:00 den předem.

Ohlášky se zadávají od – do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášen podle zadané objednávky na přihlášce. Ukončení stravování je nutné ihned nahlásit  v ŠJ.

Přihlašování obědů

Zákonný zástupce vyplní přihlášku strávníka ke stravování, přitom je poučen za jakých podmínek se bude dítě stravovat. Vše potvrdí svým podpisem. Strávník je zařazen do stravování podle kategorií ( dosaženého věku ) 3 – 6 let, 7 let odložená docházka, 7 – 10 let     ( 1. – 4. postupný ročník ), 11 – 14 let ( 5. třída ).

Nemoc

Dítě v době nemoci nemá nárok na obědy podle vyhlášky 107/2005 §4 odstavec 9, v platném znění. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče za dotovanou cenu. Další dny nemoci je možné odebírat školní obědy v případě doplacení provozních nákladů. V době školních prázdnin jsou  obědy pro strávníky trvale odhlášeny.

Jídelníček

Jídelní lístek je vyvěšen v MŠ v šatně na nástěnce, na které si mohou rodiče dětí i zaznamenat ohlášení obědů. V ZŠ je jídelníček vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně. Všichni si mohou jídelníček prohlédnout i na internetových stránkách školy.

Jídelníček se sestavuje podle zásad zdravé výživy a spotřebního koše vybraných potravin. Během týdne může dojít  ke změně jídelníčku.

Rodiče jsou orientačně informováni o alergenech v jídelním lístku a to pod čísly od 1 do 14.Seznam alergenů je vyvěšen na nástěnce a na internetových stránkách školy přímo u jídelníčku.

Školní jídelna

Je to místnost určená ke stravování zaměstnanců a žáků základní školy.

Je v provozu v pracovní dny od 11.15 do 13.00 hod..

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšený ve školní jídelně.

Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dozírající pracovníci:

 • sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla  ( teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření …), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedená ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť  ( maso, přílohy …) a výsledek opět zapsat do provozní knihy.
 • sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu
 • sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.
 • zamezují vstupu rodičů do školní jídelny. Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před začátkem provozní doby.
 • sledují dodržování jídelníčku
 • sledují čistotu vydávaného nádobí a příborů
 • regulují osvětlení a větrání
 • sledují odevzdávání nádobí strávníky ( odstraňování zbytků z talířů …)
 • dbají, aby nebyl poškozován hmotný majetek školy

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

Žáci nesmí být nuceni k dojídání jídla. Jídlo nesmí být vynášeno ze školní jídelny.

4. Zajištění bezpečnosti a pravidla chování
 • Žáci - strávníci přicházejí do školní jídelny s pedagogem po skončení vyučování.
 • Podle pokynů dozírajícího pedagoga se usadí ke stolům. Pedagog všem nalije polévku.
 • Určená služba sebere hluboké talíře a roznese hlavní chod.
 • Při čekání na jídlo zachovávají žáci – strávníci pravidla slušného chování.
 • Dohled ve ŠJ zajištují pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v ŠJ.
 • V prostorách ŠJ  dodržují žáci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě.
 • Dojde – li k opaření či jinému úrazu ve ŠJ, ohlásí strávník tuto událost dohlížejícímu pracovníkovi nebo jinému zaměstnanci školy.
5. Zacházení s majetkem školní jídelny
 • Žáci – strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.
 • Za každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny, majetku žáků, pedagogických pracovníků či jiných osob žákem – strávníkem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.

 

                                                                                                                                            Mgr. Marta Lederová

                                                                                                                                                       ředitelka