Navigace

Obsah

Prevence a řešení šikany mezi žáky školy

Zpracováno v souladu s metodický pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14 514/2000-51.

Obsah:

 • Charakteristika šikanování
 • Projevy šikanování
 • Prevence šikanování
 • Postup při řešení šikanování

Vypracoval: Mgr. Michaela Veselá, výchovná poradkyně

V Semaníně , dne 4. 9. 2018

Charakteristika šikanování

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.

Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození cizí věci, zná a pod.

Projevy šikanování

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin :

 • verbální přímé a nepřímé,
 • fyzické přímé a nepřímé,
 • aktivní a pasivní.
Prevence šikanování
 • S podstatou, formami a nebezpečnými důsledky šikany jako antisociálního chování jedinců i skupin žáků budou pravidelně seznamování všichni žáci, učitelé a vychovatelé.
 • Učitelé se budou zúčastňovat  akreditovaných kurzů k problematice šikanování.
 • Do prevence šikanování budou zapojeni i  nepedagogičtí pracovníci.
Postup při řešení šikany

1.Bezprostřední záchrana oběti.

2.Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

3.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

4.Pokračující pomoc a podpora oběti.

5.Nahlášení policii.

6.Vlastní vyšetřování.

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení bude vedení školy spolupracovat s dalšími institucemi a orgány. Zejména:

 • v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry,
 • v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie,
 • v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou),
 • případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

V mimořádných případech se užijí další opatření:

 • Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místě příslušném diagnostickém ústavu.
 • Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 • Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.