Obsah

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín

 

MPP vypracovala: Mgr. Lenka Macková, školní metodik prevence

Garant programu: Mgr. Michaela Veselá, ředitelka školy

V Semaníně 1. 9. 2021

Obsah programu

 1.  Úvod
 2.  Charakteristika školy
 3.  Analýza současného stavu
 4.  Cíle prevence
 5.  Prevence ve vyučování
 6.  Časový harmonogram akcí
 7.  Metody realizace prevence
 8.  Východiska v legislativě
 9.  Evaluace MPP
10. Školní řád
11. Krizový plán
12. Program řešení šikany
13. Spolupráce s dalšími subjekty
14. Seznam literatury
 


1. Úvod

     V současné době jsme svědky nárůstu různých forem rizikového chování ve společnosti. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Proto i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování. Je neoddělitelnou součástí výuky i života celé školy. Snažíme se 
 o to, aby každodenní život školy poskytoval žákům příjemné a bezpečné školní klima, potřebné informace přiměřené jejich věku, vedl k osvojení si pozitivního sociálního chování, k rozvoji osobnosti a umožňoval osvojování si kompetencí zdravého životního stylu.


2. Charakteristika školy  

     Naše základní škola  je malá venkovská škola rodinného typu. V tomto školním roce jí navštěvuje 32 žáků.  Žáci jsou rozděleni do dvou dvoutřídek (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník), žáci 1. ročníku jsou vzděláváni v samostatné třídě. Dojíždějí k nám žáci z České Třebové.  Žáci různého věku se vzájemně ovlivňují, obohacují, starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších. Děti se zúčastňují většiny akcí společně – kulturní pořady, zábavná odpoledne, sportovní soutěže, vycházky do přírody, naučně vzdělávací akce. Blízkost přírody je často využívána jak při vyučování, tak pro volnočasové aktivity. Toto spojení má dobrý vliv na vytváření kladného vztahu k přírodě. Žáci se tak učí přírodu ochraňovat a poznávat.

     Nižší počet žáků ve třídách je předností při uplatňování individuálního přístupu k žákům. Ve škole pracujeme s žáky se specifickými potřebami, dle doporučení PPP, SPC a odborných pracovišť. S žáky školy pracují 4 pedagogové, 3 asistenti pedagoga a 1 vychovatelka ŠD. Máme samostatný MPP, který je součástí organizačního řádu školy.

 

 

3. Analýza současného stavu


     Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou využívány dotazníkové metody (vlastní dotazníky), práce třídních učitelů, připomínky dětí a rozbor výskytu rizikového chování z minulých školních let (dle evidence ŠMP). Zjišťování je průběžné a výsledky konzultuje metodik prevence s vedením školy a ostatními pedagogy. V případě potřeby bude dle závažnosti přizván i pracovník PPP, okresní MP nebo specialista na šikanu či jiný druh rizikového chování.4. Cíle prevence


     Cílem našeho programu je realizovat dlouhodobý, komplexní program primární prevence zvyšující odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, který bude vlídným, nenásilným a zábavným způsobem působit na žáky v době vyučování i mimo něj tak, aby se děti naučily co nejlépe se orientovat v okolním světě, naplňovat svůj volný čas hodnotným způsobem podle vlastního výběru a zájmu.
V letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole vytváření bezpečného klima, prevence šikanování, projevů agresivity a násilí, úrazů, vandalismu, záškoláctví, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, rasismu, xenofobie, intolerance, prekriminálního a kriminálního chování. Zaměřujeme se na osvojování základních kompetencí v oblasti osobní bezpečí, zdravého životního stylu, chování v dopravě a rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování - alkoholismu, kouření, drogových závislostí, netolismu, poruch příjmu potravy, sebepoškozování.


     Důraz klademe na tyto zásady – všichni pracovníci

• vytvářet příjemné, klidné, pozitivní a bezpečné klima ve škole
• vytvářet důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli (vychovateli)
• chránit děti před šikanou, všímat si varovných signálů šikanování
• včas odhalovat rizikové chování
• včas odhalovat specifické poruchy učení a chování
• soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků
• poskytovat podpůrná opatření a služby ŠPP
• spolupracovat se školními poradenskými pracovišti
• začleňovat žáky se specifickými potřebami do tříd (inkluze)
• reagovat na aktuální stav rizikového chování ve škole
• podporovat a nabízet různé aktivity pro zkvalitnění vztahů ve třídních kolektivech
• začleňovat méně průbojné žáky do kolektivu
• posilovat u žáků sebedůvěru, sebevědomí, rozvoj osobnosti
• posilovat komunikační dovednosti a schopnosti řešit problémy, konflikty
• naučit žáky využívat volný čas a začlenit je do volnočasových aktivit
• posilovat u žáků správné návyky při využívání médií
• posilovat u žáků správné stravovací návyky
• přiměřeně věku předat žákům dostatek informací o druzích a účincích návykových

   látek na zdraví člověka
• předcházet problémům s návykovými látkami
• naučit žáky dovednostem odmítání, říci NE
• učit žáky nést odpovědnost za své chování
• pěstovat právní vědomí a mravní i morální hodnoty
• podněcovat hrdost žáků i pedagogů na příslušnost k naší škole
• spolupracovat se všemi kolegyněmi a pravidelně se vzájemně informovat o všech

   problémech, které se ve škole vyskytnou
• motivovat učitele ke spolupráci na programu
• pravidelně informovat všechny pedagogy o novinkách v oblasti primární prevence

   rizikového chování a zajistit jejich odborné vzdělávání
• důsledně dodržovat Školní řád, Krizový plán školy a Školní program proti  

   šikanování
• motivovat rodiče ke spolupráci v rámci programu
• informovat rodiče i veřejnost na webových stránkách

 


5. Prevence ve vyučování


1. – 3. ročník
• včasné odhalování specifických poruch učení, rizikového chování, zanedbávání,

   týrání a zneužívání dětí či jiných potíží
• aktivity s dopravní tématikou ve spolupráci s Autoškolou v České Třebové
• aktivity na téma osobní bezpečí ve spolupráci s TU, ŠMP, Policií ČR
• aktivity na téma osobní bezpečí při využívání médií
• spolupráce s rodiči, společné aktivity
• bezpečná a krizová místa v našem okolí
• mezilidské vztahy – rodina, přátelství, spolupráce, smysl pro humor, tolerance…
• multikulturní prvky – přijímání odlišností, každý můžeme být jiný…, specifika

   romského etnika
• řešení problémů, zvládání agresivity
• osobní bezpečí a bezpečné chování (styk s cizí osobou, bezpečná cesta do/ze

   školy…)
• bezpečí na internetu
• krizové situace
• důležitá telefonní čísla
• zdravý životní styl
• finanční gramotnost
• přiměřeně věku se věnujeme tématům návykové látky a zdraví (kouření, alkohol)

   agresivita, vandalismus, šikana, kyberšikana, zanedbávání, týrání a zneužívání  

 

4. – 5. ročník
• stálé odhalování specifických poruch učení, rizikového chování, zanedbávání,

   týrání a zneužívání dětí či jiných potíží
• důležitá telefonní čísla – nástěnka u hl. vchodu, web školy (orientace, nácvik

   telefonního hovoru)
• spolupráce s PČR – osobní bezpečí, prevence patolog. jevů (drogy, týrání,

   zneužívání, šikana, obrana, agresivita, vandalismus, nebezpečí internetu),

   záškoláctví kryté rodinou, krádeže
• dopravní výchova – teoretická + praktická část
• první pomoc - praktický nácvik - obvazová technika, umělé dýchání, masáž srdce
• mezilidské vztahy – rodina, přátelství, spolupráce, smysl pro humor, tolerance…
• multikulturní prvky – přijímání odlišností, každý můžeme být jiný…romské

   etnikum, spolupráce s nízkoprahovým zařízením Naděje v České Třebové (Borek)
• finanční gramotnost
• výchova ke zdravému životnímu stylu – využívání volného času, správné stravovací

   návyky (tvorba jídelníčku, praktické ukázky, ovoce a zelenina do škol, mléko,

   výstavky, výroba plakátu, režim dne, spot, reklama…)
• správnému využívání PC (čas strávený u PC, virtuální realita, netolismus, )
• vyhledávání informací a práce s nimi (reklama, autorská práva, …)
• nástrahy internetu a jeho bezpečné užívání (nevhodné stránky, zabezpečení,…)
• bezpečnost na internetu, kyberšikana a zneužití ICT
• agresivita, šikana, vandalismus (chování ve škole i mimo školu, autobus,

   zastávka…)
• vliv reklamy
• jak řešit problém, komu se svěřit (modelové situace)
• krizové situace, obrana vlasti
• přiměřeně věku se věnovat tématu návykové látky a zdraví: léky, vitamíny,

   návykové látky – alkohol, tabák, drogy a jejich odmítnutí, agresivita,

   vandalismus, šikana, kyberšikana, nebezpečí internetu, sexuální zneužívání,

   rasismu, xenofobie, intolerance, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí,

   sebepoškozování…

     Zaměřujeme se na získávání klíčových kompetencí komunikativních, sociálních, občanských, k řešení problémů. Zařazování napříč vzdělávacími oblastmi průřezových témat a doplňujících vzdělávacích oborů - Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Dopravní výchova, Dramatická výchova, Finanční gramotnost, Výchova ke zdraví, Ochrana člověka za mimořádných událostí a Mediální výchova, které přispívají k pozitivnímu rozvoji osobnosti žáka. Tato témata jsou začleňována zejména v hodinách PRV, PŘ, Vl, ČJ, TV, IN, VV, PČ, M.

     Program ŠD se v oblasti prevence zaměřuje na vytváření příjemného, klidného a bezpečného klima, na dobré vztahy ve skupině, vzájemnou toleranci a pochopení, vhodné využívání volného času, zájmové aktivity, sportovní akce, vycházky do přírody, spolupráce s rodiči apod.6. Časový harmonogram akcí


A) ŠD, volnočasové aktivity

 

 • ŠD - využití činnosti ŠD pro všechny žáky ZŠ, možnost i občasné a nepravidelné docházky pro nepřihlášené žáky – celoroční průběh – H. Pechanec
 •  možnost využívat prostory školy pro volnočasové aktivity žáků  i dalších subjektů v obci

 

B) primární prevence specifická

 

 • prevence rizikového chování ve třídách – TU, zdarma, zapsáno v TK
 • září - informace žákům a rodičům – nebezpečí styku s cizí osobou, zásady osobního bezpečí, akce školy, MPP, výskyt a prevence rizikového chování v naší škole (Krizový plán školy, Školní program proti šikanování, nebezpečí internetu, šikana, kyberšikana, kouření, návykové látky, informace na školních webových stránkách, kontakty na podpůrné organizace…) – MP, zdarma
 • Dopravní výchova, bezpečně do školy a ze školy – 1. - 3. roč., TU, zdarma
 • Všichni spolu – společná akce všech tříd – vycházka, možnost účasti rodičů – 1. - 5. roč., TU, rodiče, zdarma
 • zabezpečení internetu ve škole – www.i-bezpecne.cz – Mgr. S. Barešová, Ing. Vašíček, zdarma
 • říjen - osobní bezpečí – 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • vztahy v kolektivu – ŠMP
 • Světový den výživy 16. 10. zdravé stravování – 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti – základy bezpečí na internetu

3. - 5. roč., KPBI, ŠMP, zdarma

 • cestujeme po světě – multikulturní prvky, přijímání odlišností - Studio Motani, vstupné
 • listopad – první pomoc ve spolupráci s MUDr. Igorem Paarem
 • Děti seniorům, vystoupení pro dědečky a babičky, dárečky, Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Klára Veselá, Jana Klementová, ve spolupráci s OÚ Semanín
 • dopravní výchova - 4. - 5. roč., Preventivní program s Policií ČR – „šitý na míru“ – všechny ročníky, por. Bc. Lenka Vilímková, zdarma
 • zdravé stravování – 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • prosinec - Zdravý životní styl – 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • společná příprava adventu v Semaníně – spolupráce všech ročníků i pedagogů, rozsvěcení vánočního stromu, jarmark. vánoční koncert v místním kostele
 • společné akce s rodiči – 1. - 5. roč., TU, ŠD, finanční zajištění OÚ Semanín
 • seznam se bezpečně – bezpečný internet, 5. roč., ŠMP, zdarma
 • leden - Mezinárodní den památky obětí Holocaustu – 4. a 5. roč., ŠMP, TU, zdarma
 • sám sebou – TU, zdarma
 • únor - Záchranný kruh bezpečí  - 5. roč., TU, zdarma
 • desatero bezpečného internetu, 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • ochutnávka cizokrajného ovoce, 1. – 5. roč., (Ovoce do škol), zdarma
 • březen Mezinárodní den zdravého spánku, 21. 3., TU, zdarma
 • návštěva bleduliště, Zádolky (příp. jiný celodenní výlet) – 1. - 5. roč., bezpečné klima, hry na upevnění třídních kolektivů, sounáležitosti mezi třídami, sociální interakce, řešení konfliktních situací, komunikace mezi dětmi, TU
 • prevence kouření – 3. - 5. roč., ŠMP, TU, zdarma
 • duben - Světový den zdraví - Zdravé zuby – v rámci zdravého životního stylu – 1. - 5. roč., uč. Prv, Př, zdarma
 • zdravá výživa, zdravý životní styl – 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • beseda se záchrannými složkami – SDH Česká Třebová, zdarma
 • uklízíme Česko, péče o životní prostředí- TU, OÚ Semanín, zdarma
 • prevence šikany,  předpokl. cena 2000Kč – platí škola
 • květen - nebezpečí internetu – 3. - 5. roč., ŠMP, zdarma
 • Den rodiny – vystoupení pro rodiče i prarodiče, 1. – 5. roč., TU, OÚ Semanín, zdarma
 • Dopravní výchova - 4. - 5. roč. – dopr. hřiště Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Hylváty
 • Červen - MDD - spolupráce všech tříd, rodičů, OÚ, 1. - 5. roč., TU, zdarma
 • Světový den životního prostředí 5. 6. – TU, zdarma
 • Kurz plavání – nově  spolupráce s Krytým bazénem v Litomyšli, všechny ročníky, TU, učitelé Tv, kurzovné z rozpočtu, žádost o dotaci na dopravu
 • průběžně - osobní bezpečí – 1. - 5. roč., TU, zdarma
                  - bezpečí na internetu – 1. - 5. roč., TU, zdarma
                  - rizikové situace, první pomoc – 1. - 5. roč., TU, zdarma
                  - prevence rizikového chování ve třídách– 1. - 5. roč., TU, zdarma
   

C) primární prevence nespecifická

 

 • dny pro zdraví
 • plavecký kurz – K.B. Litomyšl
 • zapojení do charitativních akcí
 • filmová a divadelní představení, koncerty, exkurze
 • společné akce se ŠD, s MŠ Semanín, OÚ Semanín
 • vystoupení žáků pro místní organizace, rodiče
 • sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř, zimní krmení zvířátek v lese
 • Mikulášská nadílka
 • dětský karneval v ŠD
 • Den Země
 • Den dětí
 • společné akce s MŠ
 • slavnostní rozloučení s 5. třídou
 • soutěže: výtvarné, přírodovědné, sportovní - zaměřené na lidskou
  solidaritu, etiku,VkZ, DoV, fair play apod.
 • exkurze, výlety
 • školní výlety (po třídách)


     Další programy budou zařazeny průběžně dle aktuální nabídky a příležitostí.
Vícedenní akce

 

     Škola v přírodě: Jedná se o účinný prvek primární prevence rizikového chování

                               k posílení pozitivního školního klimatu. Je zde plněno

                               průřezové téma osobnostní a sociální výchova. ŠvP není pouze

                               jednorázovou aktivitou, ale předchází jí a navazují na ni akce

                               primární prevence, etická výchova a další život tříd a školy.


ŠvP bude formou různých aktivit zaměřena na
• upevnění třídních kolektivů i sounáležitosti mezi třídami
• sociální interakce
• řešení konfliktních situací
• komunikace mezi dětmi
• spoluvytváření pravidel
• aktivní podílení se na životu skupiny a spolupráci
• větší zapojení neprůbojných žáků
• přijímání rolí ve skupině
• možnost zažít úspěch
• zdravý životní styl

Vzdělávání pedagogů

 

• vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, digitální gramotnosti, GDPR
• vzdělávání dle aktuální nabídky
• školská legislativa
• samostudium
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

   šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) – MP
• Vyhláška č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a

   školských poradenských zařízeních, platná vyhláška č.197/2016Sb.
• Přehled změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

   vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
• Bezpečné klima na českých školách
• Školský zákon

Rodiče a veřejnost


• seznámení rodičů se Školním řádem, MPP, Krizovým plánem, Školním programem

   proti šikanování, Metodickým pokynem MŠMT ČR č. j. MSMT-21149/2016

   k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních a postupem školy

   v případě řešení problémů žáků s RCH - (TS, nástěnka ve vestibulu, web školy)
 

 

• seznámení rodičů s prací školního poradenského pracoviště a jeho členy –

   výchovnou poradkyní Mgr. Michaelou Veselou, ŘŠ a školní metodičkou prevence

   Mgr. Lenkou Mackovou
• seznámení rodičů s nebezpečím různých druhů rizik chování (TS, nástěnka  

   ve vestibulu, web školy)
• pravidelné konzultační hodiny TU (zapsané v ŽK)
• nabídka konzultačních hodin po předběžné domluvě se ŠMP
• nabídka propagačních materiálů o drogách, šikaně aj.
• možnost zapůjčení literatury
• nabídka seznamu a kontaktů podpůrných organizací (nástěnky, web školy)
• zveřejňování dokumentů, kontaktů a různých aktivit na webových stránkách školy
• zapojování rodičů a veřejnosti do akcí školy –  Advent, charitativní akce,

   zajišťování ŠvP apod.7. Metody realizace prevence


     V rámci výuky budou i nadále využívány metody, které se nám osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově.


• tradiční metody – výklad, předávání informací
• vlastní prožitek – dramatizace, hry, modelové situace, komunitní kruhy
• prezentace, výtvarné, slohové a jiné vlastní a skupinové práce
• nástěnky, výstavy dětských prací
• besedy, diskuze, exkurze, interaktivní pořady
• práce s odbornou literaturou, časopisy, CD, DVD, internetem
• zážitková pedagogika – ŠvP, první pomoc, dopravní hřiště, akce EVVO
• podchycování zájmů žáků – kroužky, soutěže apod.
• kooperativní vyučování
• projekty ve výuce
• osvětové materiály a letáky
• stálá nástěnka s tématikou prevence SPJ
• projekty tříd – mají celoroční průběh, zaštiťují je TU, jsou zaměřeny

   na osobnostní rozvoj, spolupráci, prohlubování klíčových kompetencí a evaluaci
• dlouhodobé projekty Zdravé zuby, Mléko do škol, Ovoce do škol
• všechny třídy naší ZŠ se celoročně zaměřují na prevenci rizikového chování –

   zapsáno v TK, za realizaci zodpovídají TU
 


Metodická, koordinační, informační a poradenská činnost ŠMP


• soustavné vzdělávání se v oblasti prevence rizikového chování – předávání

   poznatků pg. sboru
• sestavení, realizace a evaluace MPP
• sledování a vyhodnocování aktuální situaci ve škole
• inovace strategie přístupu k prevenci rizikového chování
• koordinace aktivit spojených s prevencí rizikového chování
• odborné vedení a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci

   preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
• spolupráce v rámci ŠPP – vých. poradce = ŘŠ, sp. pedagog
• koordinace poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy ve škole
• spolupráce s vedením školy, TU a ostatními pracovníky školy
• spolupráce s okresním MP a dalšími institucemi a organizacemi, které působí

   v oblasti prevence
• pravidelná účast na poradách ŠMP v PPP v KD, informování vedení školy a PgP
• při výskytu rizikového chování ve škole informování ŘŠ, zřizovatele, rodičů,

   oblastní MP, PČR či jiného odpovědného pracovníka (dle závažnosti)
• informování dětí i rodičů o možnostech pomoci v krizových situacích
• poskytování konzultační a poradenské pomoc rodičům ve spolupráci s dalšími

   odborníky
• vedení agendy rizikového chování
• aktualizace Krizového plánu a Školního program proti šikanování
• pomoc při vytváření nabídky volno časových aktivit školy
• podílení se na akcích pořádaných školou
• doplňování školní knihovny v oblasti prevence RCH
• aktualizace nástěnky ve vestibulu školy i ve sborovně
• osvěta rodičů - informace na třídních schůzkách - předání osvětových materiálů –

   šikana, kyberšikana, nebezpečí internetu, kouření, drogy, záškoláctví aj.
                       - nástěnka ve vestibulu školy
                       - webové stránky školy

 

 

8. Podklady v legislativě


     Program vychází z těchto základních dokumentů


• Národní strategie protidrogové politiky
• Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti

   resortu MŠMT
• Strategie prevence kriminality
• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení

   šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)
• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

   (MŠMT č. j.: 21291/2010-28
• Školský zákon
• Vyhláška č. 72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a

   školských poradenských zařízeních
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   a žáků nadaných
• Vyhláška č. 197/2016Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005Sb.
   a dalších - viz: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny9. Evaluace MPP


     Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány realizátorem programu a pravidelně vyhodnocovány. S výsledky budou seznámeni pedagogové na pedagogických radách, ŠR a rodiče (TS, nástěnky, web školy).


     Metody hodnocení efektivity programů a činností


• dotazníky – zjišťování názorů žáků na jednotlivé akce, klima ve škole či třídě,

   vnímání závislostí aj
• smajlíky – hodnocení úspěšnosti akcí mladšími žáky
• pracovní listy či prezentace
• rozhovor, komunitní kruh
• průběžné sledování podmínek, situace a klima ve škole
• spolupráce ŠMP s třídními učiteli a dalšími pedagogy
• průběžné hodnocení účinnosti MPP během školního roku na pedagogických   

   radách, komplexní jednou ročně
 


10. Školní řád


• specifikuje práva a povinnosti žáků
• obsahuje body týkající se ochrany žáka i pracovníků školy před projevy šikany a

   výskytu či zneužívání návykových látek
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
• žáci s ním byli seznámeni 2. 9. 2020, rodiče na webových stránkách školy a

   nástěnce u vestibulu od 2. 9. 2020 a na společné třídní schůzce

 


11. Krizový plán


• Krizový plán školy je přílohou Školního řádu
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně, ve sborovně a na webových stránkách

   školy
    

     V případě, že má škola podezření na jakoukoli patologii ve třídě, nebo dostane-li takový podnět od rodičů, provede PPP nebo jiný odborník sociometrické šetření postižené třídy.

     Pokud tak bude odhalena patologie třídy, pracuje se třídou školní metodik prevence ve spolupráci s TU a ŘŠ.

     Trvá-li problém, bude co nejrychleji požádána o spolupráci oblastní metodička prevence, PPP, případně další organizace, které se problematikou SPJ zabývají.
 


12. Školní program proti šikanování


• je součástí MPP (příloha č. 1) a Krizového plánu školy (viz II. Oblast prevence

   šikany)
• je umístěn u hlavního vchodu, v ředitelně a na webových stránkách školy
• rady rodičům v této oblasti jsou umístěny na nástěnce u hlavního vchodu a

   na webových stránkách školy
• zásady řešení šikany jsou umístěny ve sborovně
 

     V případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu budeme postupovat podle tohoto programu, jeho přílohy č. 1 a Krizového plánu školy, které vycházejí z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č. j.: 21291/2010-28 a Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)

 

 

13. Spolupráce s dalšími subjekty


• školní poradenské pracoviště – nabídka konzultačních hodin dle potřeby
• vychovatelky, učitelé a metodik prevence
• učitelé a rodiče – společné schůzky
                           - individuální informace na TS

- pravidelné konzultační hodiny TU (zapsané v ŽK)
- nabídka konzultačních hodin po předběžné domluvě se ŠMP
- informace a důležité dokumenty na nástěnce u hlavního

  vchodu a na webových stránkách školy
- předávání informačních letáků
- půjčování odborné literatury (viz seznam níže)

• školská rada - řešení připomínek a návrhů rodičů
                      - spolupráce s OÚ Semanín
• OÚ Semanín - poskytování finančních příspěvků na vybrané akce
                      - podíl na řešení případných problémů se žáky či rodiči, zajištění            

                        součinnosti s dalšími subjekty státní správy
• okresní MP: Mgr. Markéta Sychrová – okres Ústí nad Orlicí, PhDr. Petra Novotná,  

   okres Svitavy, PPP Ústí nad Orlicí, info@pppuo.cz
• krajský pracovník pro prevenci: Mgr. Renata Černíková
• Policie ČR – Česká Třebová
• OSPOD Česká Třebová
• obvodní dětští lékaři
• MS, Semanín
• TJ Semanín

   Semanínské ženy
• a s dalšími státními i nestátními institucemi (adresář pracovišť zabývajících se

   prevencí je vyvěšen na informačním panelu prevence, na webových stránkách  

   školy a je k dispozici ve sborovně a ředitelně školy14. Seznam literatury


• Úmluva o právech dítěte
• Ústava ČR
• Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Tmaň
• Zákon o rodině, V. Plecitý
• Co dělat když…, přílohy k MP ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k   

   prevenci a řešení šikany ve

   školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
• Nová cesta k léčbě šikany, M. Kolář
• Bolest šikanování, M. Kolář
• Školní metodik prevence, Jiří Tyšer
• časopis Prevence
• Alkohol, drogy a vaše děti, K. Nešpor
• Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol.
• Prevence užívání drog mezi mladými lidmi, Y. McGrath a kol.
• Ochrana člověka, V. Danielovská
• Romové v ČR včera a dnes, C. Nečas
• Menšiny a migranti v ČR, J. Šišková
• OČMS – Osobní bezpečí – rozprac. dle ročníků
• Třída plná pohody, Ch.A. Smith
• Zvládni svůj stres, J. Melgosa
• Asertivita v rodině a ve škole, A. Vališová
• Ajax, Chodec, Cyklista
• Základy mediální výchovy, M. Mičienka, J. Jirák a kol.
• Ovladač je můj aneb jak na média, K. Smolíková
• Sborník psychosociálních her, R. Kybikásová - součást závěrečné práce studia
   k výkonu specializovaných činností – prevence SPJ
• Vliv médií na trávení volného času žáků, M. Kepková, závěrečná práce studia
   k výkonu specializovaných činností – prevence SPJ
• Učíme se společně – PL pro skupinové a kooperativní učení, J. Pašková
• Projekt Sám sebou, Z. Kašparová, T. Houška, K. Kašpar
• Kočičí zahrada, M. Exnerová, T. Kaufová, L. Skácelová
• Dětská práva, Nadace Naše dítě
• Etická výchova, J. Havlík
• Velká kniha etikety, L. Špaček
• Základy slušného chování pro děti
• Slabikář slušného chování, J. Dvořák
• Zdravý člověk, I. Bukovský
• Dopravní výchova, BESIP
• Jaké známe povolání, P. Hollová
• O penězích a hospodaření, E. Skořepová
• Peníze za všechny prachy, A. Hall
• Multikulturní výchova, R. Bláhová
• Mediální výchova, R. Bláhová
• Osobnostní a sociální výchova, R. Bláhová
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, R. Bláhová
• Environmentální výchova, R. Bláhová
• Sexuální výchova, E. Fenwicková, R. Walker
• První pomoc do kapsy, Z. Kučerová
• První pomoc, J. Bydžovský
• První pomoc u dětí, P. Srnský
• Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Z. Šimanovský
• Jsme lidé jedné Země, B. Tollarová a kol.
• Dětské otravy, TIS
• Hustej internet, L. Echertová
• Prevence rizikového chování ve školství, M. Miovský a kol.
• Všichni spolu, kol. autorek Centra volnočas. a vzděl. Aktivit, Šuplík, Brno
• Pavučina, kol. autorek Dětského centra srdíčko, Šuplík, Brno
• Odemykání dětského potenciálu, J. Mühlfeit, K. Novotná
• Výkladový slovník základních pojmů školské prevence RCH, M. Miovský a kol.
• Programy a intervence školské prevence RCH v praxi, M. Miovský a kol.
• Kvalita s efektivita v prevenci RCH, M. Miovský a kol.
• Záchranný kruh bezpečí – sada DVD a PC – Mimořádné události, Osobní bezpečí,   

   DoV – rizika silniční dopravy, Požáry, Běžná rizika, Příručka první pomoci
• Řekni drogám ne! – VHS, CD
• PC program - OS Volání naděje - Balíček 9 (agrese, kouření, alkohol)
• e-learning. kurzy KPBI – Kraje pro bezp. internet
• Interaktivní učebnice, CD - Osobní bezpečí, Běžná rizika, Dopravní výchova, Požáry Mimořádné události
• CD – Nebezpečí internetu – Seznam.cz

Internetové odkazy
• www.alik.cz
• www.bezcigaret.cz
• www.bezpecne-online.cz/
• www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/
• www.bezpecnyinternet.cz/
• www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)
• http://clovekvtisni.cz/
• www.detskaprava.cz
• www.drogy.net
• www.drogy-info.cz
• www.drom.cz
• www.e-nebezpeci.cz
• www.horkalinka.cz/
• www.ibesip.cz
• www.i-bezpecne.cz
• www.internethotline.cz
• www.internetporadna.cz
• www.kapezet.cz – kyberšikana
• www.linkabezpeci.cz
• www.minimalizacesikany.cz
• www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16
• www.napisnam.cz
• www.nekuratka.cz
• www.odrogach.cz
• www.pomoc-online.cz/
• www.prevcentrum.cz
• www.prevence-info.cz
• www.reknidrogamne.cz
• www.sananim.cz
• www.seznamsebezpecne.cz
• www.sikana.cz
• www.sikana.org
• www.uamk-cr.cz
• www.varianty.cz
• www.prevence-info.cz

     Školní program proti šikanování a Krizový plán školy jsou uveřejněny jako samostatné články na školním webu.

Konec formuláře